هزینه ثبت نام برای 50 فروشنده سوم:

48

هزارتومان

هزینه ثبت نام برای 50 فروشنده دوم:

39

هزارتومان

%80 تخفیف

تا افزایش قیمت: 40 ثبت نام - 20%

هزینه ثبت نام برای 50 فروشنده اول:

29

هزارتومان